m: +48 33 874 98 00

e-mail: office@www.urielpaz.com

Our supplier

Docs. & training materials:

Supplier Manual >> read
Supplier Questionnaire >> download
iSupplier Portal training materials >> download
8D training materials >> download
PPAP training materials >> download
PPAP forms to download?>> download

Login to the portal:

Login

Nasi dostawcy

Dokumenty do pobrania:

Podr?cznik dostawcy >> czytaj
Kwestionariusz dostawcy >> ?ci?gnij
iSupplier Portal instrukcja >> ?ci?gnij
8D materia?y szkoleniowe >> ?ci?gnij
PPAP materia?y szkoleniowe?>> ?ci?gnij
PPAP dokumenty do pobrania?>> ?ci?gnij

Zaloguj si? do portalu:

Logowanie

Video training

FAQ

How to generate a new password? Jak wygenerowa? nowe has?o?

To generate a new password, select Login Help on the main page. After entering the login (e-mail), a new password will be sent to the email.

Aby wygenerowa? nowe has?o, na stronie logowania nale?y wybra? pomoc dotycz?ca logowania. Po podaniu loginu na maila zostanie przes?ane nowe has?o.

How to enable / disable notifications? Jak w??czy? / wy??czy? powiadomienia?

To enable / disable notifications, select the Settings - Preferences menu on the main page, then select the appropriate option at the bottom of the page in the notification menu.

Aby w??czy?/wy??czy? powiadomienia nale?y na stroni g?ównej wybra? menu Ustawienia - Preferencje, nast?pnie na samym dole strony w meny powiadomienia wybra? odpowiedni? opcj?.

How to change the application language? Jak zmieni? j?zyk aplikacji?

To change the application language, select the Settings - Preferences menu on the main page and change the application language settings to the selected one. Then choose apply

Aby zmieni? j?zyk aplikacji nale?y na stronie g?ównej wybra? menu Ustawienia – Preferencje i zmieni? ustawienia j?zyka aplikacji na wybrany. Nast?pnie wybra? Apply/zapisz

How do I check the invoice status? Jak sprawdzi? status faktur?

To check the status of invoices downloaded to the portal, after logging in, go to the Finance tab – View Invoices. We can generate a full list of invoices using the search engine and export it to excel. The list contains information about the invoice status and any invoices on hold.

Aby sprawdzi? status za?adowanych na portal faktur nale?y po zalogowaniu przej?? do zak?adki Finasowanie - Przegl?d Faktur. Mo?emy wygenerowa? za pomoc? wyszukiwarki pe?n? list? faktur i wyeksportowa? j? do excel’a. Na li?cie znajdziemy informacj? o statusie faktury i o ewentualnym wstrzymaniu.

What to do if an invoice with an incorrect amount has been loaded? Co zrobi? je?eli zosta?a za?adowana faktura z b??dn? kwot??

If an invoice with incorrect amount has been loaded, please contact the buyer or directly with the Fideltronik accounting department in order to remove the incorrect invoice from the system. Only after removing the incorrect invoice will it be possible to re-invoice the portal.

Je?eli zosta?a za?adowana faktura z b??dn? kwot? prosimy o kontakt z kupcem lub bezpo?rednio z dzia?em ksi?gowo?ci Fideltronik w celu usuni?cia z systemu b??dnej faktury. Dopiero po usuni?ciu b??dnej faktury b?dzie mo?liwo?? wprowadzenia ponownie faktury na portal.

一本到高清在线视频观看,一本到高清视频免费观看,一本到高清视频不卡dvd